ПОРЯДОК

складання, подання запитів в усній, письмовій, чи іншій  формі

(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

  1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
  1. Запит на інформацію подається у довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, затверджену розпорядником інформації.
  1.   Запит на інформацію може бути подано до Головного управління  запитувачем особисто або через представника в робочий час, встановлений законодавством України.
  1. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
  1. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому законодавством порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
  1. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
  2. При складанні запиту враховувати, що Головне управління:

 є розпорядником інформації,яка отримана або створена в процесі здійснення Головним управлінням своїх повноважень та яка перебуває у його володінні;

не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.